PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BUZĂU ÎN PERIOADA 2014-2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în localităţile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Tratatul de Aderare şi Directivele Europene relevante

Obiectivele specifice
Îmbunătăţirea calităţii apei prin:

 • creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă;
 • alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislaţie;
 • creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea sistemului;
 • reducerea pierderilor de apă.

Îmbunătăţirea colectării şi tratării apei uzate prin:

 • extinderea reţelelor de canalizare existente;
 • înfiinţare reţele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 p.e.;
 • realizarea de staţii pompare apă uzată şi de reţele refulare aferente acestora;
 • construcţia de staţii de epurare tratarea şi valorificarea nămolului deshidratat

PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Proiectul se va implementa în două etape:

 • ETAPA I – până la data de 31.12.2023 cu finanţare din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.
 • ETAPA II – se va implementa cu finanţare din Programul Dezvoltare Durabilă

VALOAREA PROIECTULUI

 • Valoarea proiectului aferenta Etapei I este de 892.496.809,42 lei si include valoarea cofinantarii Uniunii Europene in valoare de 600.583.254,55 lei lei.

Investiţiile în sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată din cadrul proiectului sunt grupate în următoarele contracte:

 • 10 Contracte de lucrări, din care 4 contracte având ca obiect lucrări de reabilitare şi extindere a sistemelor de distribuţie apă şi canalizare și 6 contracte având ca obiect proiectare şi execuţie staţii de tratare a apei potabile şi de epurare a apei uzate, dar şi reţele de canalizare, foraje, rezervoare
 • 2 contracte de servicii

BENEFICIARII PROIECTULUI
În cadrul proiectului sunt incluse investiții în infrastructura de apă, incluzând un număr de 42 localități din 17 Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.) care momentan nu beneficiază de sisteme de distribuție a apei potabile sau au o acoperire parțială a serviciului și investitii în infrastructura de apă uzată pentru un număr de 58 de localități din 16 U.A.T.-uri care, momentan, nu beneficiază de sisteme de colectare a apei uzate sau acoperirea acestui serviciu este doar parțială.

INVESTIȚIILE PROPUSE

Investițiile în infrastructura de apă se referă la extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă in județul Buzău, pentru un număr de 42 localități din 17 UAT-uri care in prezent nu beneficiază de sisteme de alimentare cu apă sau au acoperire parțială. Principalele rezultate așteptate sunt:

 • 57 de foraje noi;
 • 100 km de conducte de aducțiune sau transport noi;
 • 45 de stații de pompare noi;
 • 24 de rezervoare de inmagazinare noi si reabilitate;
 • 230 km de rețele de distribuție apă potabilă noi sau reabilitate;

Investițiile in infrastructura de canalizare se referă la extinderea si reabilitarea infrastructurii de canalizare apă uzată menajeră in județul Buzău, pentru un număr de 58 localități din 16 UAT-uri care in prezent nu beneficiază de sisteme de canalizare a apelor uzate sau au acoperire parțială. Principalele rezultate așteptate sunt:

 • 440 km de rețele de canalizare;
 • 172 stații de pompare noi sau reabilitate;
 • 2 stații de epurare noi;
 • extindere capacitate a 2 stații de epurare;
 • realizare instalație de nămol la Stația de Epurare existentă din Municipiul Buzău.

BENEFICIILE PROIECTULUI

După implementarea proiectului, preconizăm să obținem următoarele rezultate:

 • crearea de locuri de munca pe parcursul implementarii, cat si in perioada de exploatare;
 • stimularea investitiilor private si a turismului in zona rurala cu crearea premiselor pentru dezvoltarea economica a zonei de proiect. Astfel se va contribui si pe aceasta cale la crearea de noi locuri de munca si venituri suplimentare la bugetele locale, care vor fi utilizate pentru dezvoltarea comunitatilor si îmbunatatirea conditiilor de viata apopulatiei;
 • reducerea riscului de poluare a apelor subterane si imbunatatirea calitatii mediului;
 • imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea riscului de imbolnavire in mediul rural prin dezvoltarea/infiintarea sistemelor de colectare a apelor uzate si prin asigurarea furnizarii apei potabile de calitate, in conditii de siguranta si in regim continuu
 • dezvoltarea durabila a zonei: reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apa va contribui la conservarea pe termen lung a resurselor de apa; reducerea poluarii raurilor ariei, prin tratarea apelor uzate inainte de deversare, va mari capacitatea acestora de autopurificare si va stimula dezvoltarea biodiversitatii, a activitatilor de agrement, a agriculturii irigate, dezvoltarea industriala si comerciala riverana
 • economii de resurse pentru populatie prin reducerea pierderilor de pe retea.